kucken an verstoen

fidderen an versuergen

séinen an pflegen

ausprobéieren an kréativ sin

plécken an schmachen

D'Natur erliewen um Bauerenhaff